Wskazówki prawne

Prawo autorskie

Copyright 2011-2022 Toll Collect. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazki, grafiki, zapisy dźwiękowe, pliki video i animacje oraz ich układ podlegają prawom autorskim i innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Nie wolno ich ani kopiować w celach handlowych ani przekazywać dalej, ani zmieniać lub używać na innych witrynach internetowych. Witryna internetowa firmy Toll Collect GmbH zawiera obrazki podlegające prawom autorskim osób, które je udostępniły.

Gwarancja

Firma Toll Collect udostępnia informacje bez żadnych wyraźnych bądź milczących przyrzeczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Wykluczone są również wszystkie milczące gwarancje w odniesieniu do zdolności handlowej, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Nawet jeśli wychodzimy z założenia, że podane przez nas informacje są słuszne, mogą one mimo to być niedokładne lub zawierać błędy.

Prawa licencyjne

Firma Toll Collect GmbH pragnie zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny portal internetowy. Dlatego mamy też nadzieję, że kreatywnie stworzony portal cieszy Państwa tak samo jak i nas. Mimo to prosimy o Państwa wyrozumiałość, ponieważ firma Toll Collect GmbH musi chronić swoją własność intelektualną włącznie z patentami i prawami autorskimi, jak również nasza witryna nie może udzielać żadnych licencji w odniesieniu do własności intelektualnej naszego przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność

Informacje zamieszczone na stronach internetowych Toll Collect są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Mimo należytej staranności w tym zakresie dane te mogły ulec zmianie. Toll Collect nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji. Dotyczy to również treści wszystkich zlinkowanych stron internetowych. Toll Collect nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych zlinkowanych z własnymi.
Toll Collect zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełniania zawartych na stronach internetowych informacji. Toll Collect nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych informacji.
Treść i struktura stron internetowych Toll Collect jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystywanie tekstów lub grafik zamieszczonych w serwisie, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Toll Collect.

Rejestracja, hasło

Dostęp do niektórych witryn jest w interesie bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa zabezpieczony hasłem oraz możliwy tylko dla użytkowników zarejestrowanych. Firma Toll Collect GmbH zastrzega sobie prawo poddać obowiązkowi rejestracji w każdej chwili również te zakresy witryn, które były dotychczas dostępne dla wszystkich. Firma Toll Collect GmbH ma w każdej chwili prawo odmowy dostępu użytkownika do witryny poprzez zablokowanie danych dostępu bez podania przyczyn, przede wszystkim w przypadkach gdy

  • użytkownik podał w ramach rejestracji fałszywe informacje,
  • naruszył niniejsze warunki lub swój obowiązek staranności pod względem obchodzenia się z danymi dostępu lub
  • nie korzystał przez dłuższy okres czasu z witryny internetowej firmy Toll Collect GmbH.

Jeśli ze względu na tryb funkcjonowania przedsiębiorstwa przewiduje się rejestrację, to użytkownik jest zobowiązany w ramach tej rejestracji podawać informacje zgodne z prawdą oraz w razie ewentualnych ich późniejszych zmian poinformować o nich niezwłocznie firmę Toll Collect GmbH.
Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje numer identyfikacyjny i hasło. Przy pierwszym zgłoszeniu się w systemie użytkownik zmieni hasło przekazane mu przez firmę Toll Collect na hasło, które będzie znane wyłącznie jemu. Dane użytkownika umożliwiają użytkownikowi wgląd do swoich danych, ich zmianę lub w danym razie cofnięcie lub poszerzenie udzielonych zezwoleń w ramach przetwarzania danych.
Użytkownik zapewnia, że nie udostępni on danych użytkownika osobom trzecim i odpowiada za wszystkie złożone zamówienia oraz pozostałe działania dokonane w oparciu o jego dane użytkownika. Po każdym użytkowaniu zakresu witryny zabezpieczonej hasłem należy ją zamknąć. W przypadku gdy użytkownik dowie się, że osoby trzecie bezprawnie korzystają z jego danych użytkownika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym firmę Toll Collect GmbH na piśmie, a w razie konieczności z góry pocztą elektroniczną. Po wpływie zawiadomienia firma Toll Collect GmbH zablokuje dostęp do zabezpieczonej hasłem witryny w odniesieniu do tych danych użytkownika. Zniesienie blokady możliwe jest dopiero po złożeniu przez użytkownika w firmie Toll Collect GmbH odrębnego wniosku.
Użytkownik może w każdej chwili zażądać odwołania rejestracji na piśmie. W takim przypadku Firma Toll Collect GmbH wykasuje wszystkie dane użytkownika oraz pozostałe jego dane osobowe zachowane w formie elektronicznej, w chwili gdy nie będą one już potrzebne.

Obowiązki użytkownika

W ramach korzystania z witryny internetowej użytkownikowi nie wolno

  • wyrządzać osobom, a zwłaszcza małoletnim, szkód lub naruszać ich praw osobistych,
  • naruszać swoim zachowaniem dobrych obyczajów,
  • naruszać ochrony prawnej działalności gospodarczo-intelektualnej i prawa autorskiego lub pozostałego prawa własności,
  • przekazywać zawartości zawierających wirusy, tzw. koni trojańskich, lub innych oprogramowań, które mogą uszkodzić software,
  • wprowadzać, zapisywać w formie elektronicznej bądź przesyłać hiperlinków lub zawartości, co do których nie jest on upoważniony, przede wszystkim w przypadku gdy hiperlinki lub zawartości te naruszają obowiązek utrzymania ich w tajemnicy lub są sprzeczne z prawem,
  • rozpowszechniać tekstów reklamowych lub niepożądanych przesyłek poczty elektronicznej (tzw. "spamów") lub niewłaściwych ostrzeżeń przed wirusami, błędnymi funkcjami itp. lub wzywać do uczestnictwa w grach, systemach łańcuchowych, poczcie łańcuchowej, grach piramidalnych i innych podobnych działaniach.

Firma Toll Collect GmbH ma w każdej chwili prawo zablokować dostęp przedsiębiorstwa do witryny internetowej, zwłaszcza gdy użytkownik narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych warunków.

Wskazówka:

Firma Toll Collect zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian we wszystkich wypowiedziach zawartych w niniejszym informatorze dla użytkownika, nawet jeśli nie są one związane z okolicznościami, które i tak podlegają ciągłemu dostosowaniu. Dotyczy to zwłaszcza danych odnoszących się do sieci partnerów serwisowych i terminali stacjonarnych oraz wypowiedzi i informacji, opartych na rozporządzeniach, które nie weszły jeszcze w życie.
Firma Toll Collect GmbH, jej przedstawiciele oraz pozostałe osoby, którym zostały powierzone zadania, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności na podstawie prawa prywatnego przez dłużnika z tytułu myta względnie użytkownika systemu za podanie mu błędnych informacji tylko w przypadku umyślnego zawinienia bądź rażącego niedbalstwa. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność cywilna jest wyłączona. Wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności cywilnej firmy Toll Collect, jej przedstawicieli oraz pozostałych osób, którym zostały powierzone zadania, nie dotyczy szkód związanych z utratą życia, obrażeniami ciała i zdrowia oraz określonych w ustawie o odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z wadliwością produktu. Przez infolinię mogą Państwo bezpłatnie zamówić jeden egzemplarz informatora dla użytkownika na przedsiębiorstwo (wersji do wydruku). Za kolejne egzemplarze pobieramy niewielką opłatę ochronną.