Juridische aanwijzingen

Auteursrechten

Copyright 2011-2024 Toll Collect. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, klank-, video- en animatiebestanden en hun bewerkingen vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom. Zij mogen noch voor commerciële doeleinden of distributie worden gekopieerd noch gewijzigd, en op andere websites worden gebruikt. De Toll Collect GmbH website bevat beelden die vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.

Garantie

De informatie wordt door Toll Collect ter beschikking gesteld zonder enige, expliciete of impliciete waarborg of garantie van welke aard dan ook. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van wetten en octrooien zijn eveneens uitgesloten. Ook al gaan we ervan uit dat de informatie die wij verstrekken accuraat is, kan deze niettemin fouten of onjuistheden bevatten.

Licenties

Toll Collect GmbH wenst u een innovatieve en informatieve website te bieden. Daarom hopen wij dat u even tevreden als wij zult zijn met ons creatief ontwerp. Wij vragen evenwel uw begrip voor het feit dat Toll Collect GmbH zijn intellectuele eigendom, met inbegrip van octrooien en auteursrechten dient te beschermen, en onze website op generlei wijze kan beschouwd worden als het toezeggen van enigerlei licentie op de intellectuele eigendom van onze onderneming.

Vrijwaringsbeding

Toll Collect controleert en actualiseert voortdurend de informatie op zijn website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens ondertussen zijn gewijzigd. Toll Collect wijst elke aansprakelijkheid of garantie af met betrekking tot de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Hetzelfde geldt eveneens voor alle andere websites waarnaar wordt verwezen via links. Toll Collect is niet verantwoordelijk voor de websites waarnaar wordt verwezen via een link.
Toll Collect behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen. Toll Collect is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de informatie.
De inhoud en structuur van de Toll Collect websites zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten of beeldmateriaal, is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Toll Collect.

Registratie, wachtwoord

Ten behoeve van de beveiliging van de handelstransacties, is de toegang tot sommige websites beschermd door een wachtwoord en voorbehouden voor geregistreerde gebruikers. Toll Collect GmbH behoudt zich het recht voor om te allen tijde, voordien vrij toegankelijke sites aan een registratieplicht te onderwerpen. Toll Collect GmbH is te allen tijde gerechtigd om het toegangsrecht in te trekken door de toegangsgegevens te blokkeren, zonder opgave van redenen, in het bijzonder wanneer

  • de gebruiker valse informatie heeft verstrekt bij de registratie,
  • de huidige voorwaarden of zijn zorgplicht met betrekking tot de toegangsgegevens geschonden heeft, of
  • de website van Toll Collect GmbH over een langere periode niet heeft gebruikt.

Indien op grond van de handelstransacties een registratie vereist is, is de gebruiker verplicht om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij de registratie, en Toll Collect GmbH onmiddellijk in kennis te stellen van alle eventuele latere wijzigingen.
Na een geslaagde registratie zal de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen. Bij zijn eerste toegang dient de gebruiker onmiddellijk het van Toll Collect ontvangen wachtwoord te wijzigen in een enkel door hem gekende wachtwoord. De gebruikersgegevens laten de gebruiker toe zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen of de eventueel gegeven toestemming met betrekking tot de verwerking van gegevens in te trekken of uit te breiden.
De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de gebruikersgegevens niet aan derden worden bekendgemaakt en is aansprakelijk voor alle onder de gebruikersgegevens doorgevoerde bestellingen en overige activiteiten. Na elk gebruik moet de met een wachtwoord beschermde zone worden verlaten. Wanneer de gebruiker er kennis van krijgt dat derden misbruik maken van de gebruikersgegevens, dient hij onmiddellijk Toll Collect GmbH hiervan schriftelijk, en eventueel vooraf reeds via e-mail, te informeren. Na ontvangst van de kennisgeving, zal Toll Collect GmbH de toegang tot de met een wachtwoord beschermde zone met deze gebruikersgegevens blokkeren. Het ontgrendelen is pas mogelijk na een apart verzoek van de gebruiker bij Toll Collect GmbH.
De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om de beëindiging van zijn registratie. Toll Collect GmbH zal in dit geval alle gebruikersgegevens en overige opgeslagen persoonsgegevens van de gebruiker verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn.

Verplichtingen van de gebruiker

Bij het gebruik van de website is het de gebruiker niet toegestaan

  • schade te berokkenen aan personen, en in het bijzonder aan minderjarigen, noch hun persoonlijkheidsrechten te schenden,
  • door zijn gedrag de goede zeden te schenden,
  • intellectuele eigendoms- en auteursrechten noch overige eigendomsrechten te schenden,
  • inhoud met virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of enig ander programma dat gegevens kan beschadigen, door te zenden,
  • hyperlinks of inhoud waarop hij geen rechten heeft in te voeren, op te slaan of te verzenden, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of inhoud strijdig met vertrouwelijkheidsverplichtingen of onwettig zijn,
  • advertenties of ongevraagde e-mails (zogenoemde "spam") of onjuiste waarschuwingen voor virussen, defecten of soortgelijk materiaal te verspreiden of aan te zetten tot deelname aan kansspelen, sneeuwbal-systemen, kettingbrieven, piramidespelen, en soortgelijke acties.

Toll Collect GmbH kan de toegang tot de website van de onderneming te allen tijde blokkeren, in het bijzonder indien de gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden niet naleeft.

Let op:

Toll Collect wijst erop, dat alle verklaringen vervat in deze gebruikersinformatie, voor zover ze geen betrekking hebben op omstandigheden die een voortdurende aanpassing ondergaan, onderhevig zijn aan een voorbehoud van wijziging. Dit betreft met name informatie over servicepartner- en tolterminalnetwerken, alsook verklaringen en informatie op grondslag van nog niet in werking getreden regelgevingen.
De verantwoordelijkheid van Toll Collect GmbH, zijn vertegenwoordigers, medewerkers en agenten, tegenover de tol-schuldenaar of gebruiker voor de gebruikersinformatie kan op basis van het privaatrecht enkel worden ingeroepen voor opzet en grove nalatigheid. Voor het overige wordt elke verantwoordelijkheid uitgesloten. Behalve voor een vrijwaringsbeding of een beperking van aansprakelijkheid, is Toll Collect GmbH, zijn vertegenwoordigers, medewerkers en agenten, aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, alsmede op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. Per onderneming kunt u gratis bij het Call Center een exemplaar (gedrukte versie) van de gebruikersinformatie aanvragen. Extra exemplaren zijn onderworpen aan een nominale bijdrage.