Právní pokyny

Autorské právo

Copyright 2011-2024 Toll Collect. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animační soubory a jejich úpravy podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmějí se ani pro obchodní účely, ani za účelem šíření kopírovat, měnit nebo používat na jiných webových stránkách. Webové stránky společnosti Toll Collect GmbH obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu těch osob, které je daly k dispozici.

Záruka

Společnost Toll Collect dává informace k dispozici bez příslibu nebo záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo konkludentní. Vyloučeny jsou rovněž všechny konkludentní záruky týkající se obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo neporušení zákonů a patentů. I když vycházíme z toho, že námi poskytnuté informace jsou pravdivé, přece jen mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti.

Licenční práva

Společnost Toll Collect GmbH by vám chtěla nabídnout inovativní a informativní webové stránky. Proto doufáme, že z naší kreativní prezentace na internetu budete mít stejnou radost jako my. Prosíme vás však přesto o pochopení, že společnost Toll Collect GmbH musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů a autorských práv, a že nemůžeme skrze své webové stránky poskytnout licenční práva k duševnímu vlastnictví svého podniku.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Toll Collect stále kontroluje a aktualizuje data na svých webových stránkách. Přes všechnu pečlivost se může někdy stát, že se informace mezitím změnily. Společnost Toll Collect nepřebírá odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací. Totéž platí rovněž pro všechny ostatní webové stránky, na které je prostřednictvím linku odkazováno. Společnost Toll Collect nenese odpovědnost za obsah webových stránek, na které je pomocí linku odkazováno.
Společnost Toll Collect si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplnění u poskytnutých informací. Společnost Toll Collect nenese odpovědnost za dostupnost informací.
Obsah a struktura webových stránek společnosti Toll Collect jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování informací nebo dat, obzvláště používání textů nebo obrazového materiálu, podléhá předchozímu souhlasu společnosti Toll Collect.

Registrace, heslo

Přístup k některým stránkám je v zájmu bezpečnosti obchodního styku chráněn heslem a umožněn pouze registrovaným uživatelům. Společnost Toll Collect GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv omezit povinností registrace rovněž používání doposud volně přístupných stránek. Společnost Toll Collect GmbH je kdykoliv oprávněna odvolat oprávnění k přístupu zablokováním přístupových dat, a to bez udání důvodu, obzvláště když

  • uživatel k registraci použil chybné údaje,
  • porušil tyto podmínky nebo své povinnosti ohledně pečlivého zacházení s přístupovými daty nebo
  • webové stránky společnosti Toll Collect GmbH delší dobu nepoužíval.

Je-li důvodem registrace obchodní styk, je uživatel povinen uvést při registraci pravdivé údaje a případné pozdější změny neprodleně sdělit společnosti Toll Collect GmbH.
Po úspěšné registraci obdrží uživatel uživatelské jméno a heslo. Při prvním přihlášení do systému si uživatel změní heslo, které obdržel od společnosti Toll Collect, na heslo, které bude znát jen on. Údaje o uživateli umožňují uživateli prohlédnout si svá data, změnit je nebo příp. odvolat či rozšířit udělené souhlasy se zpracováním dat.
Uživatel je povinen zajistit, aby údaje o uživateli nebyly zpřístupněny třetím osobám, a nese odpovědnost za všechny objednávky a ostatní činnosti provedené pod údaji o uživateli. Po každém použití musí uživatel oblast chráněnou heslem opustit. Pokud se uživatel dozví, že údaje o uživateli jsou zneužívány třetími osobami, je povinen neprodleně písemně, resp. předběžně již e-mailem informovat společnost Toll Collect GmbH. Po doručení tohoto oznámení společnost Toll Collect GmbH zablokuje přístup k heslem chráněné oblasti s těmito údaji o uživateli. Zrušit toto zablokování je možné teprve poté, co o to uživatel požádá společnost Toll Collect GmbH formou samostatné žádosti.
Uživatel může kdykoliv písemně požádat o vymazání své registrace. Společnost Toll Collect GmbH v takovém případě vymaže všechny údaje o uživateli a všechna ostatní uložená data vztahující se k osobě uživatele, jakmile již nejsou zapotřebí.

Povinnosti uživatele

Uživatel při používání webových stránek nesmí

  • způsobovat újmu jiným osobám, obzvláště nezletilým, nebo poškozovat jejich osobnostní práva,
  • svým chováním při používání webových stránek porušovat dobré mravy,
  • porušovat průmyslová a autorská práva nebo jiná vlastnická práva,
  • předávat obsahy s viry, tzv. trojskými koni nebo jinými programy, které mohou poškodit software,
  • zadávat, ukládat nebo posílat hyperlinky nebo obsahy, k nimž není oprávněn, obzvláště pokud jsou tyto hyperlinky nebo obsahy v rozporu s povinností mlčenlivosti nebo jsou protiprávní,
  • šířit reklamu nebo nevyžádané e-maily (takzvaný „spam“) nebo nepravdivá varování před viry, chybnými funkcemi a podobně nebo vyzývat k účasti na výherních hrách, systémech s efektem „sněhové koule“, řetězových dopisech, pyramidových hrách a srovnatelných akcích.

Společnost Toll Collect GmbH smí kdykoliv zablokovat přístup ke svým firemním webovým stránkám, obzvláště když uživatel porušuje své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

Upozornění:

Společnost Toll Collect vás upozorňuje na to, že všechny výroky obsažené v těchto informacích pro uživatele, pokud se nevztahují na okolnosti, které podléhají neustálé úpravě, podléhají výhradě změny. To se týká obzvláště údajů o síti servisních partnerů a mýtných stanic, jakož i výroků a informací, které vycházejí ze zákonných předpisů, jež ještě nenabyly účinnosti.
Odpovědnost společnosti Toll Collect GmbH a jejích zástupců, pověřených osob a pomocných pracovníků za informace pro uživatele vůči dlužníkovi mýta, resp. vůči uživateli na základě soukromého práva přichází v úvahu pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Jinak je odpovědnost vyloučena. Z vyloučení nebo omezení odpovědnosti je vyňata odpovědnost společnosti Toll Collect GmbH a jejích zástupců, pověřených osob a pomocných pracovníků za škody spočívající v újmě na zdraví a ohrožení života, jakož i podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. V call centru si můžete pro svůj podnik bezplatně vyžádat jeden exemplář informací pro uživatele (tištěnou verzi). Další exempláře lze obdržet za ochranný poplatek.