Juridiske oplysninger

Ophavsret

Copyright 2011-2022 Toll Collect. Alle rettigheder forbeholdt. Alle tekster, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler samt deres arrangementer er underlagt ophavsretsloven og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendomsret. De må ikke anvendes i erhvervsmæssig øjemed eller kopieres, ændres eller anvendes på andre websider. Toll Collect GmbH's webside indeholder billeder, hvis ophavsret tilhører de personer, der har stillet disse billeder til rådighed.

Mangelansvar

Toll Collect stiller informationerne til rådighed uden nogen som helst form for garanti eller mangelansvar, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende. Udelukket er ligeledes alle stiltiende former for mangelansvar med hensyn til afsættelighed, egnethed til bestemte formål eller ikke-krænkelse af love og patenter. Også selvom vi går ud fra, at de af os angivne oplysninger er korrekte, kan de alligevel indeholde fejl- eller unøjagtige oplysninger.

Licensrettigheder

Toll Collect GmbH ønsker at tilbyde dig et innovativ og oplysende internettilbud. Vi håber derfor, at du er ligeså glad for vores kreative udformning, som vi er det. Alligevel beder vi dig om at have forståelse for, at Toll Collect GmbH er nødt til at beskytte sin intellektuelle ejendomsret, inklusive patenter og ophavsrettigheder, og at vores webside på ingen måde kan bevillige licensrettigheder til vores virksomheds intellektuelle ejendomsret.

Ansvarsfrihed

Toll Collect kontrollerer og aktualiserer hele tiden informationerne på sin webside. Trods størst mulig omhu kan oplysningerne have ændret sig i mellemtiden. Toll Collect påtager sig hverken ansvar eller garanti for aktualiteten, rigtigheden og fuldstændigheden af de informationer, der står til rådighed. Det samme gælder for alle andre websider, som der henvises til via link. Toll Collect er ikke ansvarlig for indholdet på de websider, som der henvises til med et link.
Toll Collect forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller præciseringer af den information, der stilles til rådighed. Toll Collect er ikke ansvarlig for, at informationerne står til rådighed.
Indhold og stuktur på Toll Collects websider er beskyttet af ophavsretten. Mangfoldiggørelse af informationer eller data, i særdeleshed anvendelse af tekster eller billedmateriale må kun ske med tilladelse fra Toll Collect.

Registrering, password

Adgangen til enkelte sider er af hensyn til forretningssikkerheden beskyttet med et password, og adgang er kun mulig for registrerede brugere. Toll Collect GmbH forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt også at oprette registreringspligt på sider, der indtil nu har været frit tilgængelige. Toll Collect GmbH er til enhver tid berettiget til uden angivelse af årsager at annullere adgangsrettighederne gennem spærring af adgangsoplysningerne, i særdeleshed når

  • brugeren har angivet falske oplysninger i forbindelse med registreringen,
  • har handlet i strid med disse betingelser eller sine forpligtelser med hensyn til agtpågivenhed i omgangen med adgangsoplysninger,
  • ikke har anvendt Toll Collect GmbH's webside igennem længere tid.

Såfremt en registrering planlægges af forretningsmæssige hensyn, er brugeren forpligtet til at foretage korrekte angivelser i forbindelse med registreringen og omgående meddele eventuelle senere ændringer til Toll Collect GmbH.
Efter gennemført registrering modtager brugeren et bruger-id og et password. Ved den første registrering ændrer brugeren det password, der er fremsendt af Toll Collect, til et password som kun vedkommende kender. Brugerdataene gør det muligt for brugeren at se sine oplysninger, ændre dem eller om nødvendigt annullere eller udvide tilladelserne til brug af oplysningerne.
Brugeren garanterer, at brugerdata ikke videregives til tredjemand og hæfter for samtlige udførte bestillinger og yderligere aktiviteter, der er fortaget med de pågældende brugerdata. Efter brug skal det område, der er beskyttet af et password, altid forlades. Såfremt det kommer til brugerens kendskab, at tredjemand misbruger brugerdata, er førnævnte forpligtet til omgående at kontakte Toll Collect GmbH pr. brev eller i første omgang pr. e-mail. Efter modtagelsen af meddelelsen spærrer Toll Collect GmbH adgangen til området med disse brugerdata, der er beskyttet af et password. Det er først muligt at ophæve spærringen efter en særskilt ansøgning fra brugeren hos Toll Collect GmbH.
Ved skriftlig henvendelse kan brugeren til enhver tid kræve, at dennes registrering slettes. Toll Collect GmbH sletter i dette tilfælde samtlige brugerdata og alle øvrige oplysninger med relation til brugeren, så snart der ikke længere er behov for disse.

Brugerens forpligtelser

Brugeren må i forbindelse med brug af websiden ikke

  • påføre personer, i særdeleshed mindreårige, skader eller krænke deres personlige rettigheder,
  • gennem sin brug handle i strid med god moral,
  • krænke ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder,
  • videregive indhold med virus, såkaldte trojanske heste, eller andre programmer, der kan beskadige software,
  • indtaste, gemme eller sende hyperlinks eller indhold, som vedkommende ikke har beføjelse til, i særdeleshed, hvis disse hyperlinks eller dette indhold er i strid med tavshedspligten eller i strid med loven,
  • videregive reklamer eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam"), ubegrundede advarsler om virusser, fejlfunktioner og lignende eller opfordre til deltagelse i lotterier, pyramideforetagender, kædebreve, pyramidespil og lignende aktioner.

Toll Collect GmbH kan til enhver tid spærre adgangen til virksomhedens webside, i særdeleshed når brugeren handler i strid med sine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

NB:

Toll Collect gør dig opmærksom på, at alle angivelser i denne brugerinformation sker med forbehold for eventuelle ændringer, såfremt du ikke refererer til forhold, der kræver en kontinuerlig tilpasning. Dette vedrører i særdeleshed angivelser angående servicepartner- og gebyrterminalnettet samt forklaringer og informationer, hvis grundlag tager udgangspunkt i forskrifter, der endnu ikke er trådt i kraft.
Toll Collect GmbH, deres repræsentanter, medhjælpere og forretningspartnere kan kun blive pålagt et privatretligt ansvar over for gebyrskyldneren eller brugeren med hensyn til brugerinformationerne i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Derudover er ansvar udelukket. Toll Collect GmbH, deres repræsentanter, medhjælpere og forretningspartnere er udelukket fra ansvarsfrihed eller en ansvarsbegrænsning med hensyn til skader, der opstår på grund af skader på liv, lemmer eller helbred samt ifølge produktansvarsloven. Ved henvendelse til Call Center kan du bestille ét eksemplar af brugerinformationen (printversion) pr. virksomhed uden beregning. Yderligere eksemplarer er pålagt et vederlag.